Llwyrglo yn Rhwydweithiau Ciwio

Yn ddiweddar fe ges i fy mhapur academaidd cyntaf ei dderbyn ar gyfer cyhoeddiad, wedi’i ysgrifennu gyda fy ngoruchwylwyr PhD Prof. Paul Harper a Dr. Vincent Knight. Enw’r papur yw “Modelling Deadlock in Open Restricted Queueing Networks”, wedi’i gyhoeddi yn y cyfnodolyn European Journal of Operational Research.

Deadlock in Queueing Networks

I recently had my first journal paper accepted, written with my PhD supervisors Prof. Paul Harper and Dr. Vincent Knight. The paper is titled “Modelling Deadlock in Open Restricted Queueing Networks”, published in the European Journal of Operational Research.

Ailgynhyrchadwyedd yn efelychiadau ciwio

Mae yna argyfwng ailgynhyrchadwyedd mewn gwyddoniaeth.

Reproducibility in discrete event simulation

There is a reproducibility crisis in science.

Creating maps with Geopandas

The last few week I began playing with creating maps in Python using the Geopandas library. It’s an amazing tool and I’ve become a big fan. The syntax is very similar to Pandas, and it works brilliantly with matplotlib too. To be honest the jump from using Pandas to Geopandas is tiny, and if you are comfortable with Pandas, there isn’t much work at all to understand Geopandas.

Creu mapiau gyda Geopandas

Y cwpl o wythnosau diwethaf dechreuais i chwarae gyda chreu mapiau yn Python gan ddefnyddio’r llyfrgell Geopandas. Mae’r llyfrgell yn anhygoel ac rydw i wedi dod yn ffan fawr. Mae’r syntax yn debyg iawn i Pandas, ac mae’n gweithio’n grêt gyda matplotlib hefyd. Mewn gwirionedd mae’r naid o ddefnyddio Pandas i Geopandas yn fach iawn, ac os wyt ti’n gyfforddus gyda Pandas, does dim lot o waith o gwbl i ddeall Geopandas.
Emoji use thanks to Twemoji.