Creu cwrs codio Cymraeg

Dros yr Haf yma roeddwn i’n llwyddiannus yn fy nghais ar gyfer un o grantiau bach y Coleg Cymraeg Cenedlaethol (£2500), er mwyn dechrau prosiect o’r enw “Creu adnoddau aml-gyfrwng rhaglennu cyfrwng Cymraeg”. Roedd dau brif nod i’r prosiect, i ddysgu a chyfathrebu sgiliau cyfrifiadurol yng Nghymraeg ar gyfer myfyrwyr israddedig ac hefyd ôl-raddedig.

Creating a Welsh Language Coding Course

Over the Summer I was successful in my application for one of the Coleg Cymraeg Cenedlaethol’s small grants (£2500), to start a project entitled “Creating Welsh Medium Multi-Media Programming Resources”. There were two main aims to the project, to teach and communicate computational skills in Welsh to undergraduate and to postgraduate students.

Pryd dylaf i gymryd mas yswiriant bywyd?

Beth yw’r oedran gorau i ddechrau polisi yswiriant bywyd? Os dechreuaf i’r polisi yn rhy ifanc byddaf yn dod i ben yn talu lot mwy, gyda risg bach iawn o farw’n ifanc. Ond os cynlluniaf i ddechrau’r polisi yn rhy hen, mae mwy o risg o farw cyn dechrau’r polisi, gan adael fy nheulu gyda dim. Gan ddefnyddio tebygolrwydd byddaf yn ffeindio oedran gorau naïf o bryd i ddechrau polisi yswiriant bywyd.

When should I take out life insurance?

When is the best age to begin a life insurance policy? If I begin the policy too young I’ll end up paying in a lot more, with little risk of dying young. However if I plan to begin the policy at a later age then there is a higher risk of me dying before I take out the policy, leaving my descendants with nothing. Using some probability I’ll find a naïve optimal age to begin a life insurance policy.

Dewis y tîm Pokémon perffaith gyda Python a PuLP - Rhan 2

Mewn cofnod blog blaenorol ceisiais ddefnyddio PuLP i ddewis tîm Pokémon cryf gyda gorchudd gwrthiant-mathau llawn. Fan hyn, mewn cofnod blog ar y cyd gyda hyfforddwr Pokémon profiadol Alastair Harris, fe wnawn ni ceisio gwella’r canlyniad yna trwy optimeiddio gorchudd mathau yn unig, yn gadael i Alastair gynghori ar ddewisiadau Pokémon spesifig.

Choosing the perfect Pokémon team with Python and PuLP - Part 2

In a previous blog post I attempted to use PuLP to choose a strong Pokémon team with full type-resistance coverage. Here, in a joint post with experienced Pokémon trainer Alastair Harris, we’ll try to improve that result by optimising on type coverage only, allowing Alastair to advise on specific Pokémon choices.
Emoji use thanks to Twemoji.